Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez rolnika, osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie - w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.


Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku szkód wyrządzonych przez żywioł lub zdarzenie losowe firmy wypłacają odszkodowanie za zniszczone lub uszkodzone budynki.


Do kogo jest kierowana oferta?
Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?


Przedmiotem ubezpieczenia może być:

  • mienie ruchome związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - sprzęt rolniczy, ziemiopłody złożone na przechowanie, materiały i zapasy, silosy, zwierzęta gospodarskie.

  • Agro - casco maszyn rolniczych, w tym wolnobieżnych.

  • OC z tytułu świadczenia osobom fizycznym usług związanych z działalnością rolniczą.

  • OC w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej.


Kietlin ul. Południowa 57
biuro@tyminska.com.pl